Til hovedinnhold

Borettslag og sameier

Sitter du i styret i et borettslag eller sameie, har du ansvar for HMS og internkontroll. Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at boligselskaper planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder virksomheten sin i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Alle borettslag og sameier skal gjennomføre internkontroll, for å ivareta sikkerheten og skape et godt og trygt bomiljø. Styret har ansvar for å sikre en tilfredsstillende internkontroll, det vil si kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og sørge for å gjennomføre tiltak som hindrer at så skjer.

Å jobbe forebyggende og systematisk med brannsikkerhet utgjør en stor del av dette, og det skal dokumenteres skriftlig. Berg & Wigum nærmere på hvilke brannverntiltak som inngår i internkontrollforskriften.

1. Røykvarslere/brannvarslingsanlegg
Bred og god varsling er avgjørende for godt brannvern i borettslag og sameier. Hver leilighet skal ha montert minst én fungerende røykvarsler. Denne skal monteres slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket.

Beboere må bli varslet dersom det skulle begynne å brenne et stykke unna der de oppholder seg, og derfor bør det monteres flere røykvarslere, som seriekobles.

Beboere må også bli varslet dersom det begynner å brenne i fellesområder som korridorer, trapperom, kjeller, loft og garasjeanlegg. Derfor bør det være installert brannvarsling tilknyttet en sentral. En alarmsentral er viktig både for sikkerheten og for å kunne eliminere de fleste uønskede (falske) brannalarmene.

Ifølge jurist Dag Stadheim, som er spesialist på lover og regler som gjelder for boligselskaper, har borettslaget/sameiet plikt til å montere eller sørge for at røykvarslere blir montert i den enkelte leilighet, ikke bare "levere ut batterier årlig". Da vet ingen om de faktisk blir brukt, og om røykvarsleren fungerer.

2. Brannslokningsutstyr
Hver boenhet skal ha manuelt slokkeutstyr tilgjengelig som kan benyttes i alle rom i boligen. I likhet med montering av røykvarslere er det eier (les: styret, siden de er valgt for å representere hver seksjon/andelseier) som har ansvaret for å anskaffe og utplassere slokkeutstyr i boenhetene.

3. Rømningsveier
Hver boenhet skal ha tilgang til to uavhengige rømningsveier. Rømningsveier skal være ryddige og uten hindringer. Det er ikke tillatt å plassere gjenstander som sykler, barnevogner, møbler eller avfall i rømningsveier. Slike ting vil kunne gjøre det vanskelig å komme seg ut, og føre til at brannen sprer seg raskere i bygget.

Dørene i rømningsveien skal slå ut rømningsretningen, og de skal kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel. Rømningsveiene bør også være tydelig merket og godt opplyst.

4. Branninstruks
Instrukser for hvordan beboerne skal opptre i tilfelle brann, bør henges opp på synlig sted i fellesområdene. Også hver beboer bør få en slik branninstruks. På denne måten sikrer man rask reaksjon dersom det skulle begynne å brenne.

5. Brannøvelse
Borettslag og sameier må gjennomføre både opplæring og brannøvelser for sine beboere, slik at de er opplært i riktig opptreden ved brann.

Hva som skal øves på, og hvor ofte, må tilpasses risikoen for brann og hva beboerne trenger av informasjon for å kunne ivareta egen sikkerhet. Normalt vil det være tilstrekkelig med årlig deltagelse i Nasjonal brannøvelse.

Les også: Brannøvelser i borettslag – tør du la være?

6. Sikkerhet på lekeplassen og generelt på eiendommen
Visste du at internkontroll også omfatter ansvar for sikkerhet under dugnadene og på lekeplassen? For eksempel skal lekeapparatene tåle belastningen av voksne personer, og voksne skal kunne komme til på alle steder på lekeapparatet. Dette er viktig for at man skal kunne komme til unnsetning dersom barn har satt seg fast.

Videre skal kanter og hjørner på lekeutstyret være avrundede for å hindre skade. Hodeskader som følge av fall forårsaker de alvorligste ulykkene på lekeplasser. Derfor er det viktig å sørge for at fallunderlaget under klatrehus, sklier og lignende er støtdempende, for eksempel støtsand eller grus.

Under dugnad er det også viktig at HMS er ivaretatt og respektert. Hvem klatrer i stiger og opererer motorsagen? Har alle riktig verneutstyr? Det høres kanskje overdrevet ut, men dette inngår også i internkontrollen.

7. Dokumentasjon
Internkontrollen i borettslag og sameier skal kunne dokumenteres. Dette betyr at det skal finnes skriftlige beskrivelser av de farer og problemer styret har kartlagt, og av hvilke tiltak som er gjennomført eller skal gjennomføres for å hindre at ulykker oppstår.

Styret skal også dokumentere hvilke beboere som trenger spesiell assistanse ved brann eller ulykker.

All skriftlig dokumentasjon skal systematiseres og oppbevares lett tilgjengelig. Ved tilsyn fra offentlige etater eller ved større ulykker kan slik dokumentasjon bli krevd fremlagt. Husk å videreføre dokumentasjonen til påtroppende styremedlemmer når styret skiftes ut.

Berg & Wigum AS har et system som hjelper styrene i boligselskapene med å ivareta de lovpålagte internkontrollkravene og gjøre arbeidet så enkelt som mulig, og all dokumentasjon er samlet på ett sted.